REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZDROWYJA

Właścicielem sklepu internetowego pod adresem domeny www.zdrowyja.pl jest firma FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak.

§1. DEFINICJE

1.1 Sprzedawca/Usługodawca

Osoba fizyczna lub prawna dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług oferująca je Kupującemu.

Firma FHU "FIT-SHOP" Daniel Cieślak
al. Śmigłego Rydza 31/33a
93-281 Łódź
NIP: 728-149-00-56;
REGON: 100432268

Konto bankowe mBank
24 1140 2004 0000 3902 7669 8198

FORMULARZE DO POBRANIA:

FORMULARZ ZWROTU

FORMULARZ WYMIANY

FORMULARZ REKLAMACJI

zarejestrowana 15.02.2002 roku przez Prezydenta Miasta Łodzi - Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew al. Piłsudskiego 100 pod numerem 40947.Sklep internetowy jest prowadzony od 2008 roku. Adres poczty elektronicznej sklep@zdrowyja.pl, numer telefonu kontaktowego +48 (42) 676-91-00 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika lokalnego operatora).

1.2 Klient

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3 Konsument

Pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.4 Kupujący

Zarówno Klient, jak i Konsument.

1.5 Kodeks cywilny

Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

1.6 Adres pocztowy

Imię i Nazwisko lub nazwa instytucji, określone położenie tj. Miejscowość, ulica, numer budynku, numer mieszkania/lokalu, kod pocztowy.

1.7 Adres poczty elektronicznej

Adres internetowej skrzynki pocztowej tzw. E-mail umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.

1.8 Adres sklepu (zwrot,wymiana,reklamacje)

FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak
93-329 Łódź ul.Ogniskowa 18/VII tel.fax. 42-676-91-00.

1.9 Dane kontaktowe

Biuro firmy FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-17.00.
ul.Ogniskowa 18/VII
93-329 Łódź
tel. 42-676-91-00.
www.sklep@zdrowyja.pl

1.10 Sklep internetowy

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.fit-shop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może założyć indywidualne konto oraz złożyć zamówienie.

1.11 Formularz zamówień

Formularz wypełniany przez Kupującego w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym.

1.12 Oferta

Towary i usługi proponowane i dostępne dla Klientów w sklepie internetowym.

1.13 Zamówienie

Oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu internetowego przy pomocy formularza zamówienia jednoznacznie określające ilość i rodzaj produktu, sposób dostawy, sposób płatności, dane Kupującego zmierzające w bezpośrednim skutku do zawarcia umowy między Kupującym a Sprzedającym.

1.14 Produkt

Obiekt rynkowej wymiany, czyli każda rzecz znajdująca się w ofercie sklepu internetowego, wraz z podaną ceną brutto, której ilość Kupujący podaje w formularzu zamówienia

1.15 Dostawa

Ściśle określony sposób dostarczenia lub odbioru zakupionego produktu od Sprzedającego do Kupującego wraz z określeniem przewoźnika i dodatkowych kosztów związanych z dostawą podanych w cenniku usługi przewozowej znajdującym się pod adresem internetowym: https://zdrowyja.pl/content/1-dostawa oraz z określeniem punktu odbioru.

1.16 Cennik dostaw

Znajdujące się pod adresem https://zdrowyja.pl/content/1-dostawa zestawienie dostępnych cen dostawy.

1.17 Punkt odbioru

Miejsce przekazania/wydania zakupionego produktu.

1.18 Płatność

Forma dokonania zapłaty za zakupiony przedmiot umowy wraz z kosztami dostawy.

1.19 Umowa

Zgodne porozumienie Sprzedającego z Kupującym ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki,zawierana w sklepie stacjonarnym Sprzedającego lub w sklepie internetowym tzw. Umowa na odległość zgodna z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

1.20 Dowód zakupu

Potwierdzenie zawarcia umowy między Sprzedającym, a Kupującym w formie paragonu lub faktury VAT zgodny z zapisami w Ustawie o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami. Kupujący posiada możliwość samodzielnego wyboru dowodu zakupu jaki chce otrzymać wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia.

1.21 Termin realizacji

Liczba dni roboczych upływająca od momentu złożenia i potwierdzenia zamówienia do momentu dostarczenia lub odbioru zakupionego towaru przez Kupującego.

1.22 Wada

Niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

  5. posiada znamiona uszkodzenia;

  6. nie ma właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał, ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

1.23 Reklamacja

Podstawa prawna Klienta skierowana do Sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostająca w związku z niezadowalającą jakością towaru lub nienależytym wykonaniem usługi – przede wszystkim żądania wymiany, naprawy towaru lub ponowne wykonanie, ewentualnie "poprawienie", usługi, jak również żądanie zwrotu całości lub części kwoty uiszczonej tytułem ceny/wynagrodzenia.

1.24 Prawo konsumenckie

Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.2 Punkt odbioru zakupionych produktów musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

2.3 Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług i dostarczania rzeczy wolnych od wad i jednocześnie oświadcza, że wszystkie przedmioty oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.

2.4 Wszystkie ceny produktów oferowanych przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie (pln) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Do ceny produktów należy doliczyć koszty dostawy,

2.5 Wszystkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego,czyli terminy oznaczone w dniach kończą się z upływem ostatniego dnia.

2.6 Sprzedający zobowiązuje poinformować o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

2.7 Sprzedający informuje, że nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący zobowiązuje się do poniesienia kosztów w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę komunikacyjną.

2.8 Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawne działanie i wyświetlanie sklepu w następujących przeglądarkach: Google Chrome – w wersji 43.x i wyższych,Mozilla Firefox – w wersji 38.x i wyższych,Microsoft Internet Explorer – w wersji 11.x i wyższych, Safari – w wersji 8.x i wyższych. Do wykorzystania pełnej funkcjonalności sklepu internetowego,niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz obsługi skryptów Java wraz z plikami cookies.

2.8 Kupujący zakładając indywidualne konto w sklepie internetowym ma możliwość skorzystania z opcji zapamiętania jego danych logowania przez sklep w celu późniejszego ułatwienia procesu logowania się i składania zamówień. W takim celu Kupujący podaje login oraz hasło niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login wraz z hasłem jest ciągiem znaków ustalanych indywidualnie przez każdego Kupującego bez ingerencji sklepu a Kupujący zobowiązuje się zachować je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

2.9 Kupujący ma nieograniczoną możliwość dostępu do swojego konta,edytowania i aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

2.10 Kupujący zobowiązuje się do:

a. Korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy w stosunku do Sprzedającego i innych Kupujących.

b. Korzystania z treści znajdujących się na stronie internetowej sklepu jedynie do własnego użytku

c. Korzystania ze sklepu w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi na terenie Polski oraz postanowieniami niniejszego regulaminu a także zobowiązuje się nie przesyłać treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste osób trzecich.

2.11 Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

§3. OFERTA I ZAKRES USŁUG

3.1 Sprzedawca za pośrednictwem sklepu internetowego www.fit-shop.pl oferuje zakupy w systemie sprzedaży wysyłkowej na terenie całego kraju.

2.2 Sprzedawca umożliwia założenie konta w sklepie internetowym niezbędnego do składania zamówień poprzez wypełnienie formularza zamówień.

2.3 Oprócz wyżej wymienionej usługi zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem +48 (42) 676-91-00 oraz mailowo na adres sklep@fit-shop.pl.

2.4 Oferta ma charakter wiążący w szczególności co do ceny przez cały okres w którym była ona zamieszczona pod adresem sklepu www.fit-shop.pl. W przypadku gdy pod ofertą widnieje dopisek "BRAK" opis przedmiotu wraz z ceną ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego i nast.

§4. DOSTAWA, SPOSOBY PŁATNOŚCI I KOSZTY

4.1 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dostawy zamówionych produktów do Klienta:

a. Przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej "Pocztex".

b. Przesyłka pocztowa za pośrednictwem firmy "Poczta Polska".

c. Przesyłka do paczkomatów firmy "InPost".

d. Przesyłka kurierska za pośrednictwem kuriera "GLS"

e. W przypadku przesyłek zagranicznych przesyłka za pośrednictwem firm "GLS", "DPD", "InPost", lub "Poczta Polska"

f. Odbiór osobisty w naszych sklepach stacjonarnych ( po wcześniejszym skontaktowaniu się Kupującego ze sklepem, w którym chce odebrać zamówienie ):

  1. 95-200 Pabianice ul. Warszawska 28; tel 42 227-19-56 (koszt połączenia według stawek operatora)

  2. 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII; tel. 42 676-91-00 (koszt połączenia według stawek operatora)

4.2 Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonania płatności:

a. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy: mBank 24 1140 2004 0000 3902 7669 8198

b. Płatność poprzez serwis PayU.pl

PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495.

c. Płatność poprzez serwis PayPal

PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

d. Płatność przy pomocy usługi Transferuj.pl

Transferuj.pl - półka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500 zł w całości opłaconym, NIP: 777-30-61-579.

e. Płatność przy odbiorze. Kupujący dokonuje płatności kurierowi lub listonoszowi przed odbiorem przesyłki.

4.3 Przesyłki z towarem przesyłamy na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia.

4.4 Termin realizacji zamówienia wynosi od 2-5 dni roboczych.

4.5 W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kupującego drogą telefoniczną bądź e-mailową.

4.6 W przypadku, gdy Kupujący wybrał jedną z form płatności internetowych za towar, zobowiązuje się do podania w tytule przelewu symbolu zamówienia a czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania należnej kwoty na konto sklepu www.zdrowyja.pl

4.7 Ceny Produktów widoczne na stronie sklepu internetowego podana jest w złotych polskich wraz z podatkiem VAT oraz cłem. Do łącznej ceny wartości zamówienia należy doliczyć koszty dostawy, których wykaz znajduję się pod adresem https://zdrowyja.pl/content/1-dostawa

§5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Każdy Klient składający zamówienie zawiera z naszą firmą umowę oraz jednocześnie oświadcza, że zapoznał się niniejszym regulaminem dostępnym pod adresem internetowym fit-shop.pl/regulamin akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak w celu realizacji zamówienia.

5.2 Kupujący ma możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę, a ich potwierdzenie oraz realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17.

5.3 W celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym Kupujący powinien wykonać czynności wymienione poniżej:

a. zalogować się w sklepie internetowym na swoje indywidualne konto podając login oraz hasło.

b. wybrać interesujący go produkt, podać ilość sztuk i dodać produkt do koszyka zakupów.

c. wybrać rodzaj dostawy

d. wybrać sposób płatności

e. poprawnie wypełnić wszystkie pola formularza dostawy

f. zatwierdzić poprawność swoich danych oraz zgodność wybranych produktów.

5.4 Realizacja zamówienia przy wyborze płatności za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy Sprzedawcy z Kupującym. W przypadku zamówienia z płatnością przelewem lub za pośrednictwem jednego z serwisów pośredniczących w płatnościach elektronicznych realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5.5 Wysłanie zamówienia następuje w terminie określonym w niniejszym regulaminie, a w przypadku wystąpienia niespodziewanych problemów związanych z wysyłką Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Kupującego.

5.6 Zakupiony produkt wysyłany jest wraz z wybranym przez Kupującego dowodem zakupu/sprzedaży, wybranym sposobem płatności oraz z wybranym rodzajem dostawy.

5.7 W przypadku zamówienia, którego gabaryty i/lub waga przewyższają limity nałożone przez przewoźnika i w związku z tym naraża Sprzedawcę na poniesienie dodatkowych kosztów, to Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji. Poinformowany Kupujący ma prawo zgodzić się na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z wysyłką lub odstąpić od umowy informując o tym fakcie Sprzedawcę.

5.8 Kupujący wyraża zgodę i upoważnia firmę FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak do wystawiania faktury bez podpisu odbiorcy. Oryginał faktury trafia do Kupującego wraz z zamówionym towarem.

5.9 Zamówienia nie będą realizowane w sytuacji, gdy:

a. Formularz zamówienia został niepoprawnie wypełniony

b. Nie udało się w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia potwierdzić go u Klienta, ani telefonicznie, ani poprzez e-mail.

c. Zamówienie wzbudza wątpliwość (w takim przypadku weryfikacja zamówienia następuje drogą telefoniczną lub e-mail).


§6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

6.1 W myśl art.27 Prawa konsumenckiego Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art.33 – art.34 Prawa konsumenckiego.

6.2 Oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązuje się złożyć w terminie 14 dni od dnia wydania/dostarczenia towaru wypełniając formularz zwrotu towaru dostępny pod odnośnikiem: tutaj link do pobrania formularza.

6.3 Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6.4 Sprzedający po otrzymaniu formularza zwrotu,niezwłocznie potwierdzi Kupującego drogą telefoniczną bądź elektroniczną (e-mail) otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

6.5 W razie skutecznego odstąpienia od umowy Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań a umowę uważa się za niezawartą. Wszystkie płatności zostają zwrócone do Kupującego a produkt ulega zwrotowi do Sprzedawcy w stanie niezmienionym.

6.6 Zwrot powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przed Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.7 Jeżeli Kupujący dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

6.8 Zwracany produkt należy odesłać lub osobiście dostarczyć na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII tel. 42 676-91-00 wraz z dowodem sprzedaży. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej lub jej dostarczeniu Sprzedawca gwarantuje, że zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie lub nie dłużej niż w ciągu 7 dni od jej odbioru.

6.9 Kupujący odsyła rzeczy będąc przedmiotem umowy,od której odstąpił na własny koszt.

6.10 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób w jakiego użył Kupujący,chyba że Kupujący wyraża chęć na inny sposób płatności.

6.11 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 6.2;

b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

d. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub posiada krótki termin przydatności do użycia;

f. dostarczania prasy;

g. usług w zakresie gier hazardowych.

§7. RĘKOJMIA

7.1. Sprzedawca na podstawie art.558 §1 Kodeksu cywilnego ma prawo do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych.

7.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego na zasadach określonych w art.556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady.

7.3 W momencie zauważenia przez Kupującego wady produktu ma on prawo do:

a. złożenia oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

b. złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy

Chyba,że Sprzedawca bez zbędnej zwłoki będzie w stanie wymienić zakupiony produkt na taki sam wolny od wad.

7.4 Kupujący po otrzymaniu zamówienia jeśli znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego telefonicznie pod numerem 42 676-91-00 a następnie odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną lub dostarczyć go osobiście na adres sklepu 93-329 Łódź ul. Ogniskowa 18/VII tel./fax. 42 676-91-00 wraz z dowodem zakupu.

7.5 Sklep nie odbiera przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7.6 Przyjęcie przez Kupującego przesyłki bez zastrzeżeń i brak wypełnienia protokołu szkodowego w obecności kuriera powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia mechanicznego.

7.7 Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu ponosi Kupujący, natomiast koszt odesłania towaru do Klienta po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji pokrywa sklep FHU "FIT-SHOP" Daniel Cieślak (przesyłka ekonomiczna).

7.8 Do reklamowanego towaru Kupujący zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny znajdujący się pod odnośnikiem: tutaj link do formularza.

7.9 Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane do 7 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia a produkty uszkodzone zostaną niezwłocznie wymienione na nowe, wolne od wad a w przypadku braku takiego samego produktu, sklep zwróci równowartość ceny zakupionego produktu bądź za zgodą Klienta zaproponuje inny podobny towar ze swojej oferty.

7.10 Suplementy zamawiane w sklepie www.fit-shop.pl nie posiadają gwarancji producenta, tylko datę przydatności do spożycia. Wynika to z przeznaczenia tych produktów jako środków spożywczych. W związku z tym serwis   gwarancyjny na produkty spożywcze nie może być honorowany.

§8. WYMIANA PRODUKTU

8.1 Sprzedawca umożliwia Kupującemu wymianę produktu na inny z całej oferty sklepu w każdym czasie pod warunkiem, że zakupiony towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony.

8.2 Wymiana jest możliwa po wypełnieniu przez Sprzedającego formularza wymiany towaru dostępnego pod odnośnikiem: tutaj link do formularza i przesłania go wraz z produktem oraz dowodem zakupu na adres sklepu 93-329 Łódź ul.Ogniskowa 18/VII tel. 42-676-91-00.

8.3 Koszty przesyłki w obie strony pokrywa Kupujący.

8.4 Procedura ta, nie dotyczy wymiany będącej następstwem uzasadnionej reklamacji.


§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Administratorem bazy danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.fit-shop.pl jest Sprzedający.

9.2 Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

9.3 Szczegółowy opis zasad kompletowania,przetwarzania oraz przechowywania danych osobowych Klientów sklepu zostały opisane w zakładce Polityka prywatności, znajdująca się pod adresem: link do polityki

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Daniel Cieślak, właściciel firmy FIT-SHOP Łódź, Al. Śmigłego Rydza 31.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia (w tym firmy kurierskie, Poczta Polska), podmioty uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych (doradca podatkowy).
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora.
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do złożenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Sklep www.zdrowyja.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w Regulaminie lecz o zmianach w regulaminie zarejestrowani Kupujący będą o tym fakcie powiadamiani drogą elektroniczną (e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane na 14 dni przed wprowadzeniem nowego regulaminu.

10.2 Aktualny regulamin jest zawsze dostępny dla każdego Kupującego w zakładce Regulamin pod adresem: https://zdrowyja.pl/content/3-regulamin

10.3 W całym okresie tj. Od chwili złożenia zamówienia do chwili otrzymania zamówienia Kupującego jak i Sprzedającego obowiązuje niniejszy regulamin.

10.4 We wszystkich sprawach spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawne. Kupujący ma prawo do rozwiązania ich na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Klient ma również możliwość do rozwiązania sporów za pośrednictwem platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5 Wszystkie nazwy produktów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu www.zdrowyja.pl zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

10.6 Firma FHU ,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak dokłada najwyższych starań, aby fotografie oraz opisy oferowanych produktów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie można jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy FHU,,FIT-SHOP" Daniel Cieślak.

10.7 Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie mogą stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.

Gwarantujemy dołożenia wszelkich starań w celu jak najszybszego zdobycia poszukiwanego przez Państwa produktu.

Koniec regulaminu.